1) INTRODUCCIÓ.


Les presents Condicions Generals d’Utilització del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixin la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular tant la posada a la disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre GRUP CASTELL i els usuaris d’aquesta pàgina web (app.grupcastell.com).

En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través d’aquesta, vostè consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per les nostres Polítiques de Protecció de Dades, per la qual cosa si no està vostè d’acord amb totes les Condicions i amb les Polítiques de Protecció de Dades, no ha d’usar aquesta pàgina web.

GRUP CASTELL podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, així com les Condicions Generals de Contractació, i/o les condicions particulars que, en el seu cas, s’incloguin, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions en la nostra web amb la finalitat que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita a la web o a l’adquisició de qualssevol béns oferts en aquesta.

És la seva responsabilitat llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes o, a falta d’aquests, el de l’ús de la pàgina web.

2) TITULARITAT DEL PORTAL.


En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que les Dades identificatives del responsable titular del portal són els següents:

DENOMINACIÓ SOCIAL: CASTELL DE ROSANES S.L
CIF: B65713034
DOMICILI SOCIAL: CAMÍ DE ROSANES, S/N LA GARRIGA 08530 BARCELONA
REGISTRE MERCANTIL DE MADRID: TOM 8686 GENERAL 7552, DE LA SECCIÓ 8a DEL LLIBRE DE SOCIETATS, FOLI 9, FULLA Núm. 81671-2, INSCRIPCIÓ 1a[b]
A efectes aclaridors CASTELL DE ROSANES S.L quedarà identificada en tot el document com GRUP CASTELL.

3) PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. PROHIBICIÓ DE HIPERLINKS i LINKS.


Tots els continguts que es mostren en la pàgina web app.grupcastell.com, i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per la normativa de Propietat Intel·lectual i Industrial ( R.D.L 1/96 que aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i per la Llei de Marques 17/2001) i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de GRUP CASTELL i /o de tercers titulars d’aquests, que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Portal.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de GRUP CASTELL.

No es podrà establir cap vincle a aquesta web des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de GRUP CASTELL.

L’existència de links en la web de GRUP CASTELL, excepte manifestació expressa en contra, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests, per la qual cosa GRUP CASTELL no accepta cap mena de responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivat del seu ús.

Aquests enllaços no representen cap mena de relació entre GRUP CASTELL i els particulars o empreses titulars dels websites als quals pot accedir-se mitjançant aquests enllaços. GRUP CASTELL es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el seu web.

4) XARXES SOCIALS.


En compliment del que s’estableix en l’art. 10 de LSSI, informem els usuaris que GRUP CASTELL és el prestador de Serveis de la Societat de la Informació, dels enllaços que la nostra web estableix als nostres perfils en xarxes socials: https://www.facebook.com/espaicastellderosanes; https://www.instagram.com/espaicastellderosanes/; https://www.instagram.com/kodama_japo/; sent la informació subministrada en l’avís legal d’aquesta web extensible a aquests perfils.

5) RESPONSABILITAT DE GRUP CASTELL.

  • i. GRUP CASTELL realitza tots els seus esforços per mantenir actualitzada la seva pàgina web i perquè l’usuari pot accedir a la mateixa en tot moment. No obstant això, és possible que, per raons tècniques el visionat i funcionament de la pàgina no sigui correcte o complet. GRUP CASTELL no pot garantir que la seva pàgina web es trobi en tot moment disponible, i per tant, GRUP CASTELL no es farà responsable pels danys i perjudicis de naturalesa que poguessin derivar-se de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) la falta de disponibilitat de la web, inferències, interrupcions, caigudes, o suspensions temporals de la pàgina web, (ii) virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics, motivades per causes alienes a GRUP CASTELL, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació; (iii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Botiga i que no siguin atribuïbles a GRUP CASTELL; (iv) Les divergències de la informació, documentació i/o altre contingut de la web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a GRUP CASTELL, inclosos suposats de força major.
  • ii. Els serveis de la societat de la informació oferts en aquesta web i no sotmesos a contractació prèvia són oferts a l’usuari sense cap contrapartida i únicament comporten per a l’usuari l’obligació de complir les normes d’ús establertes en aquest Avís Legal. GRUP CASTELL no té, per tant, respecte d’aquests serveis, obligació de complir determinats nivells de disponibilitat ni adoptar mesures de seguretat específiques. S’informa l’Usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial.
  • iii. En el cas d’usuaris menors d’edat o incapaces, la utilització de la web serà sota la sencera responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, devent aquests acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes durant la navegació d’aquells per les pàgines web. Per tant i sense perjudici de tot el que es preveu com a Avís Legal; en la seva condició de pares, representants o tutors legals, seran els responsables que els seus fills menors o tutelats accedeixin als serveis, productes o continguts de GRUP CASTELL o es registrin, per la qual cosa els recomanem acompanyar, supervisar o prendre les precaucions oportunes (regles de temps d’ús d’ordinador, ubicació de l’ordinador en zona comuna de la casa, etc.) durant la navegació d’aquells per les pàgines web.
  • iv. GRUP CASTELL podrà, sense necessitat de previ avís, suspendre temporalment el contingut de la pàgina web per raons de manteniment o reparació dels seus sistemes i introduir els canvis que estimi oportuns en la pàgina web.

6) OBLIGACIONS DE L’USUARI.

  • i. L’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals d’Ús, en el seu cas les Condicions Particulars que fossin aplicable, així com complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la pròpia web.
  • ii. L’Usuari ha de realitzar un ús lícit dels serveis d’aquesta Web d’acord amb la legalitat vigent, respectant els drets de propietat intel·lectual de GRUP CASTELL o de tercers.
  • iii. L’Usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través del lloc web s’adequaran a la llei, la moral, l’ordre públic, els bons costums i, en cap cas, resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de GRUP CASTELL, altres Usuaris de la Web o per a tercers.
  • iv. L’Usuari emprarà la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix, i no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició GRUP CASTELL cap acció que causi mal o alteracions dels continguts o obstaculitzi el bon funcionament de la Web, comprometent-se expressament pel sol ús de la mateixa a no causar problemes tècnics de qualsevol índole, transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment la Web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres Usuaris.

7) COMUNICACIONS.


A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre GRUP CASTELL i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client mitjançant correu electrònic (enviat un missatge a atencioalclient@grupcastell.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a Departament d’Atenció al Client, ESPAI CASTELL DE ROSANES S.L, CAMÍ DE ROSANES, S/N LA GARRIGA 08530 Barcelona.

Les comunicacions de GRUP CASTELL a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se en la pàgina web. L’Usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la Botiga, i/o l’adquisició de béns, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions. És responsabilitat de l’Usuari mantenir actualitzats les dades facilitades en la creació del seu compte, especialment les dades de contacte facilitats per a la gestió de comandes

8) NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES.


Si qualsevol contingut de les presents Condicions Generals d’utilització del portal fos declarada totalment o parcialment nul o ineficaç, aquesta declaració afectarà tan sols el contingut o part de la mateix que resulti nul o ineficaç subsistint en tota la resta la resta de Condicions Generals i tenint-se tal contingut o la part del mateix que resulti afectat per no posat, tret que per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar-les de manera integral.

9) LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.


Aquestes Condicions Generals d’accés, navegació i ús del lloc web, així com qualsevol relació entre l’Usuari i GRUP CASTELL es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir o guardi relació amb l’ús d’aquesta web serà sotmesa a jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del consumidor de conformitat amb el que es disposa en l’art. 90.2 del RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

En tot cas, serà aplicable l’última Política de Privacitat acceptada per l’Usuari.