Portal grupcastell.com – espaicastellderosanes.com – espaikodama.com – espaisushica.com

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tractament

CASTELL DE ROSANES S.L

Finalitat del tractament i Legitimació

Finalitat 1: Gestionar el lliurament de la comanda i atendre queixes o suggeriments rebuts en funció de la comanda realitzada.
Base legitimadora: Part de la relació contractual amb el client en la realització de la comanda.

Finalitat 2: Enviament d’enquestes de satisfacció relacionades amb la comanda realitzada pel client.
Base legitimadora: Interès legítim de GRUP CASTELL S.L per a poder conèixer l’impacte dels seus serveis i/o productes en els seus clients.

Finalitat 3: Enviament d’informació o comunicacions comercials per qualsevol mitjà sobre els productes i/o serveis oferts per l’entitat, així com, adequar les ofertes comercials a les preferències del client a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial.
Base legitimadora: Consentiment exprés de l’interessat en marcar la casella acceptant les comunicacions comercials personalitzades.

Destinataris de dades

Les dades facilitades podran ser comunicats a qualsevol entitat del GRUP CASTELL, així com a qualsevol tercer, quan sigui necessari per a donar compliment a les finalitats del tractament.

Destinataris de transferències internacionals de dades

Les dades facilitades podran ser comunicats a tercers quan sigui necessari per a complir amb les finalitats del tractament

Drets dels interessats

Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica i detalla en la informació addicional

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en:
Informació addicional i detallada

  • Informació addicional i detallada
    El present document té per objecte establir la Política de Privacitat d’aquest lloc web, portal titularitat de CASTELL DE ROSANES S.L, CAMÍ DE ROSANES, S/N LA GARRIGA 08530 Barcelona i NIF B65713034.

En aquest document t’expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal arran de la contractació i ús que fas dels nostres productes, serveis i del nostre lloc web.

Ens importa l’opinió dels nostres clients, per la qual cosa si tens alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, pots contactar-nos en l’adreça esmentada anteriorment o fer-ho a través d’un correu electrònic dirigit a la següent adreça de correu electrònic: atencioalclient@grupcastell.com

Per a nosaltres és molt important la transparència, és per això que et demanem que dediquis uns instants a la lectura d’aquesta Política de Privacitat, l’objectiu de la qual és garantir el total compliment del Reglament General de Protecció de Dades, a fi que puguis prendre una decisió sobre aquest tema.

1) Responsable del tractament


Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:

CASTELL DE ROSANES S.L – NIF:B65713034

Adreça postal:

CAMÍ DE ROSANES, S/N LA GARRIGA 08530 Barcelona.

Telèfon:

938 718 168

Contacte DPO:

atencioalclient@grupcastell.com

2) Finalitat del tractament


2.1) Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?


En GRUP CASTELL es tracta la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de:

i. Gestionar el lliurament de la comanda i atendre queixes o suggeriments rebuts en funció de la comanda realitzada.

ii. Enviament d’enquestes de satisfacció relacionades amb la comanda realitzada pel client.

iii.Enviament d’informació o comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, sobre els productes i/o serveis de l’entitat, així com, adequar les ofertes comercials a les preferències del client a partir de l’estudi i segmentació de la informació personal i comercial.

En cas que GRUP CASTELL tracti les seves dades per a unes finalitats diferents per als quals es van obtenir (definits anteriorment) se li proporcionarà, abans d’aquest tractament, informació sobre aquesta nova finalitat.

L’interessat serà l’únic responsable en el supòsit d’haver facilitat dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

2.2) Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resultin adequats, pertinents i limitats al necessari per a les finalitats per als quals siguin tractats.

2.3) Serà necessari que ens faciliti totes les seves dades?

Sí, serà necessari que ens faciliti totes les dades personals que s’identifiquen com a obligatoris en el registre de la comanda.

3) Confidencialitat

GRUP CASTELL es compromet a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitats pròpies del tractament, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’establiment en el RGPD. (Reglament General de Protecció de Dades) i en la LOPDGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals).

4) Norma d’ús i responsabilitat de l’usuari

L’usuari declara i garanteix que és major d’edat i disposa de capacitat legal necessària per a contractar els serveis oferts en el Lloc.

Referent a això, GRUP CASTELL podrà adoptar totes les mesures que estimi convenients per a procedir a la comprovació efectiva de l’edat dels usuaris, i podran ser requerits per GRUP CASTELL en qualsevol moment, perquè acreditin la seva edat mitjançant l’aportació de la fotocòpia del seu DNI o document equivalent. La resposta negativa a aquest requeriment per part de l’usuari, així com l’absència de resposta en el termini que li sigui indicat per GRUP CASTELL donarà dret a aquest últim a suspendre o cancel·lar el registre de l’usuari.

En el cas que en algun moment GRUP CASTELL llancés alguna promoció especial referida a productes o serveis destinats al públic infantil, GRUP CASTELL es reservaria el dret a articular els mecanismes legals oportuns per a permetre la participació de menors d’edat en aquestes promocions, obtenint el consentiment de pares o tutors quan així procedeixi, i adoptant si escau mesures especials de comprovació i seguretat de les dades.

L’usuari es compromet a no realitzar comandes falses o fraudulentes i a facilitar les dades necessàries de manera veraç i exacta. La falta de veracitat o el lliurament incomplet de les dades facilitades serà exclusivament responsabilitat de l’usuari i podrà significar la no realització de la comanda per part de GRUP CASTELL.

5) Legitimació

5.1) Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades, està basada en la relació contractual en la qual el client és part en realitzar una comanda, així com interès legítim de CASTELL DE ROSANES S.L. per a poder conèixer l’impacte dels seus serveis i/o productes en els seus clients, i el consentiment exprés de l’interessat en marcar la casella que permet les comunicacions comercials personalitzades.

5.2) Té l’interessat dret a retirar el seu consentiment?

Sí, l’interessat té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

5.3) Es realitzaran decisions individuals automatitzades i/o elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics o afectin l’interessat significativament de manera similar?

No, en GRUP CASTELL no es duran a terme decisions automatitzades ni elaboració de perfils amb les dades facilitades per l’interessat.

6) Destinataris de dades

6.1) Es compartiran les seves dades amb altres empreses i/o tercers?

Sí, les dades podran ser comunicats a entitats del GRUP CASTELL, així com a tercers, per a dur a terme les finalitats descrites en l’apartat ‘Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?’.

7) Destinataris de transferències internacionals de dades

7.1) A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

GRUP CASTELL podrà comunicar les seves dades, per a les finalitats descrites en l’apartat ‘Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?’, a altres empreses del Grup GRUP CASTELL, situades fora de l’Espai Econòmic Europeu, dins del sector de la restauració, així com a altres empreses afins a les seves activitats i promocions (oci, viatges, alimentació, telecomunicacions, cultura i serveis) que col·laborin ara o en el futur en les activitats o campanyes promocionals que desenvolupi GRUP CASTELL.

8) Drets dels interessats

8.1) Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?


Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en GRUP CASTELL s’estan tractant dades personals que el concerneixen, o no.

Així mateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que vostè té els següents drets:

i. Accedir a les seves dades : Vostè té dret a accedir a les seves dades per a conèixer quines dades personals estem tractant que el concerneixen.

ii. Sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades : En determinades circumstàncies, Vostè té dret a rectificar aquelles dades personals inexactes que el concerneixen que siguin objecte de tractament per part nostra o, fins i tot, a sol·licitar-nos la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no anessin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

iii. Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades : En determinades circumstàncies, Vostè tindrà dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas l’informem que únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades.

iV. A la portabilitat de les seves dades : En determinades circumstàncies, Vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, i que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

V. Oposar-se al tractament de les seves dades : En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, Vostè tindrà dret a oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas, deixaríem de tractar-los tret que per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

8.2) On ha de dirigir-se per a l’exercici dels seus drets?

Per a l’exercici dels drets, anteriorment esmentats, l’interessat podrà posar-se en contacte amb GRUP CASTELL per escrit, indicant en el sobre “Protecció de dades”, al DPO de CASTELL DE ROSANES S.L, CAMÍ DE ROSANES, S/N LA GARRIGA 08530 Barcelona o bé, mitjançant correu electrònic a l’adreça: atencioalclient@grupcastell.com.

8.3) Quan respondrem la seva sol·licitud?

Respondrem a la seva petició en la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. Tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes, aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas de necessitat, i en aquest cas, GRUP CASTELL informarà l’interessat d’aquestes pròrrogues en el termini d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius d’aquesta dilació.

8.4) Té l’interessat dret a reclamar?


Sí, l’interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control, sent en el present caso l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Amb caràcter previ a la presentació d’aquesta reclamació l’interessat pot dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: atencioalclient@grupcastell.com

9) Seguretat de les dades


Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, ús indegut, divulgació, i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, GRUP CASTELL garanteix la custòdia de les dades objecte de tractament, per a això adoptarà les mesures pertinents amb tals finalitats, sempre de conformitat amb l’estat de la tecnologia a cada moment. Les nostres mesures de seguretat són permanentment actualitzades d’acord amb el desenvolupament tecnològic i obligacions de la normativa en protecció de dades.

En el cas que vostè faciliti dades d’un tercer, per exemple, per a sol·licitar una comanda d’un producte ofert per GRUP CASTELL, se l’informa que serà responsable d’haver obtingut el consentiment de la persona i de les dades de la mateixa que faciliti a GRUP CASTELL.

A més, en cas que tingui preguntes sobre el tractament de les seves dades personals, pot dirigir-se a l’entitat a dalt descrita, en la seva qualitat de Responsable, qui està a la seva disposició en cas que necessiti informació addicional al tractament de les seves dades personals, desitgi fer suggeriments o plantejar queixes.

GRUP CASTELL no es responsabilitza del tractament de les seves dades personals de les pàgines web que no estiguin sota el domini de GRUP CASTELL, a les quals pugui accedir a través dels diferents links que conté el nostre lloc web, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina Web que permeti un vincle amb la nostra.

AQUEST AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES PREVALDRÀ ENFRONT DE QUALSEVOL ALTRE AVÍS LEGAL/CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES QUE CONTINGUI QUALSEVOL CONDICIÓ QUE CONTRADIGUI L’AQUÍ ESTABLERT